Jobcoaching

Werkwijze Jobcoaching

Wat is jobcoaching?

Coaching op de werkplek voor werknemers die niet zonder ondersteuning het werk kunnen behouden. Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn. 

Wanneer kan vergoeding voor jobcoaching worden aangevraagd?

Bij een contract van minimaal 12 uur per week voor periode van minimaal een half jaar.

Hoe vraag ik jobcoaching aan? 

1. Uw bedrijf moet erkend zijn volgens het Erkenningskader 2016 (UWV).

2. Uw bedrijf moet beschikken over het Keurmerk Blik op Werk of vergelijkbaar.

3. Met een jobcoachplan wordt er verantwoord waarop gecoached wordt, dit wordt met het aanvraagformulier meegestuurd.

Voor wie is jobcoaching bedoeld?

Kandidaten die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister.

Toekenningsbedragen

Met de samenwerkende jobcoachorganisaties zijn middels een offerte, de tarieven vastgesteld.  De offerte is terug te vinden in ons instrumentengids EVA. Het daarin genoemde uurtarief zullen we hanteren.

Mocht er voorafgaand aan een jobcoachopdracht, de jobcoachorganisatie nog niet zijn opgenomen in EVA, gaat er een melding uit naar de kwaliteitsmedewerker om bij de betreffende jobcoachorganisatie met spoed een offerte op te vragen.

Wanneer er binnen uw organisatie een indexering of aanpassen van de tarieven plaatsvindt, dient u dit, tenminste 1 maand voorafgaand aan de tariefwijziging, middels een nieuwe offerte aan ons kenbaar te maken. We zullen het aangepaste tarief, bij akkoord, hanteren bij nieuwe contracten of bij een verlenging op een lopend contract.

Jobcoaching gedurende proefplaatsing

Wanneer een proefplaatsing van toepassing is, kan de jobcoachaanvraag ingediend worden op basis van de duur van de proefplaatsing en de intentie van de duur van het opvolgend contract te samen. Voor de proefperiode zal geen apart tarief gehanteerd worden. Uiteraard stopt het jobcoachcontract wanneer de kandidaat voortijdig stopt met werken.

Facturatie en rapportage

  • Uiterlijk 4 weken na start jobcoaching levert de jobcoachorganisatie het jobcoachplan aan, voorzien van alle handtekeningen.
  • De betaling vindt plaats per kalenderkwartaal in de eerste week van januari, april, juli of oktober.
  • Voorwaarde voor betaling is dat met de factuur, ook urenverantwoording, conform de overeengekomen uren en de verantwoordingsrapportage meegestuurd worden.
  • Wanneer blijkt dat de ureninzet, zoals die is afgesproken wijzigt, zal dit middels een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend.
  • Na het einde van het jobcoachtraject rapporteert de jobcoachorganisatie binnen 4 weken de eindrapportage over het behaalde resultaat, de ontplooide activiteiten, de mate van zelfstandigheid van de kandidaat en het vervolg.

Formulieren