Wet Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is. Bent u voor 1 januari 2022 begonnen met het inburgeringstraject? Voor u blijft de oude regeling gelden.

Het inburgeringsstelsel is veranderd. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Niet iedere nieuwkomer is inburgeringsplichtig. Dit hangt onder andere af van de huidige nationaliteit.

Wat is er veranderd?

Tot voor kort waren statushouders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Door de nieuwe wet ligt de regie voor inburgering bij de gemeenten. Zij gaan statushouders begeleiden en ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen in Nederland. Voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest is deze taak neergelegd bij klantmanagers van Uitvoeringsorganisatie BBS.

Maximaal 3 jaar

Inburgering mag maximaal 3 jaar duren. Aan de start van het traject maken inburgeringsplichtigen samen met de klantmanager een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), waarin onder meer aandacht is voor het leren van de Nederlandse taal en het vinden van (vrijwilligers)werk. Kennis over de Nederlandse en lokale samenleving is eveneens onderdeel van de inburgering. Het is de bedoeling dat de inburgeraar zich zo snel als mogelijk thuis voelt in Nederland en een eigen bestaan kan opbouwen.

Samenwerking

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soestwerkt samen met veel lokale organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding, opvang en inburgering van statushouders. Te denken valt aan welzijnsorganisaties, het DigiTaalhuis, Vluchtelingenwerk, taalschool Danner & Danner en Uitvoeringsorganisatie BBS.