Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Uitvoeringsorganisatie BBS vindt het belangrijk dat iedereen die kan werken ook gaat werken. Wanneer men zelf geen werk kan vinden kan BBS op verschillende manieren ondersteunen. Mocht uiteindelijk blijken dat betaald werk niet tot de mogelijkheden behoort dan gaat BBS samen met de klant op zoek naar een zinvolle dagbesteding. Wanneer de klant nog geen werk heeft of niet genoeg inkomen om van te leven, dan kan BBS een bijstandsuitkering verstrekken. Het kan ook zijn dat iemand rond moet komen van een minimum en daardoor mogelijk recht heeft op extra vergoedingen. Naast de taken op het gebied van werk en inkomen voert BBS de administratieve afwikkeling uit van de aanvragen Wmo en jeugdhulp. BBS voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in vertrouwen aan ons verstrekt zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in onze privacy missie. 

De privacy missie van BBS luidt:

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. BBS ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. BBS gaat integer, transparant en zorgvuldig om met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft BBS te maken met het volgende wettelijk kader:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening;
 • Vanaf 2016 geldt ook de verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto, enz. zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens: dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer, medische gegevens en de gegevens van kinderen.

BBS verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. Deze gegevens zijn nodig om de Participatiewet uit te voeren, of de Wmo 2015 en Jeugdwet. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het toekennen van een uitkering of bijzondere bijstand en voor de facturen die betaald moeten worden voor de zorg die verleend is aan een persoon.

We verzamelen o.a:

 • BSN;
 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Identiteitsgegevens;
 • Gegevens voor het vaststellen van het vermogen;
 • Gegevens om de hoogte van de uitkering te kunnen berekenen;
 • Gegevens om de kostendelersnorm te kunnen berekenen;
 • Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave;
 • Uw betalings- en vermogensgegevens zoals bankrekening;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Strafrechtelijke gegevens;
 • Gegevens over hinderlijk gedrag;
 • Anonieme meldingen;
 • Samenloopsignalen zoals fraudesignalen;
 • Huurovereenkomst;
 • Echtscheidingsvonnis;
 • Fraudepreventiescan door middel van open bronnen zoals social media;
 • Rijbewijs;
 • Beschikbaarheid van CV;
 • Schulden;
 • Gegevens voor de Wet Taaleis;

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te helpen met het zoeken naar een baan of andere nuttige dagbesteding. Naast een baan verwerken wij gegevens om u een uitkering of andere inkomensondersteuning te verstrekken of te helpen wanneer u schulden heeft. In ons privacybeleid is vastgelegd hoe BBS met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

De functionaris gegevensbescherming is mevrouw P. Boogaard.

Contact gegevens:

BBS heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren. We gebruiken deze gegevens voor:

 • Voorzien in inkomensondersteuning op grond van landelijke en lokale regelgeving;
 • Debiteurenbeheer;
 • Arbeidsparticipatie bevorderen van klanten;
 • Beoordelen van financiële situaties en de oorzaken hiervan zodat een schuldenregeling opgezet kan worden;
 • Budgetbegeleiding en inkomensbeheer;
 • Uitvoeren van de declaraties van zorgaanbieders;
 • Afhandelen van geschillen en klachten;
 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • Intern beheer van de organisatie;
 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen.

BBS koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het cliëntnummer of werkprocesnummer) om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van klanten en andere relaties.

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

BBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uitgangspunten hierbij zijn de Archiefwet en de BBS selectielijst (gebaseerd op de VNG selectielijst). Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

BBS gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld het Werkgeversservicepunt, St. Balans, Vluchtelingenwerk enz. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen waarvan we verplicht zijn om deze te delen.

BBS heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de Privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage kunnen via e-mail, de website of schriftelijk worden ingediend bij BBS. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

De volgende gegevens worden niet door BBS overlegd:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een tip over een klant die is ingediend door bijvoorbeeld een bewoner van de gemeente;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en een ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan de termijn van vier weken, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd.

Het verstrekken van informatie gebeurt in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht ofwel het verzoek worden geweigerd.

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. 
Het verzoek dient via e-mail of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij BBS. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. BBS is niet verplicht gehoor te geven aan een bezwaar als het verstrekken van gegevens door BBS wettelijk verplicht is.

Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt bij BBS, heeft u het recht om BBS te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. BBS zal hier aan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

Bij het regelen van aanvragen of verzoeken via de website, zoals een klacht- of meldingsformulier wordt toestemming verleend om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard in uw belang zolang als nodig is volgens de Archiefwet.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een voorziening van BBS ontvangen, zoals een uitkering, bijzondere bijstand of in een traject zitten. Wijzigingen in deze privacyverklaring BBS kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een voorziening van BBS ontvangen, zoals een uitkering, bijzondere bijstand of in een traject zitten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BBS kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.