Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit dat het college van burgemeester en wethouders heeft genomen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit naar u is gestuurd.

Het bezwaarschrift stuurt u naar

p/a College van burgemeester en wethouders
Postbus 2000
3760 CA Soest

In het bezwaarschrift staan in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • uw handtekening

Wilt u een kopie van het besluit meesturen?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt u gehoord door een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie brengt een advies uit aan het college van B&W. 

Daarna neemt het college van B&W een besluit over het bezwaarschrift.
Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing, dan kunt u eventueel beroep aantekenen bij de rechtbank.

Spoedeisend belang

Als er sprake is van een spoedeisend belang en u komt er niet uit met Uitvoeringsorganisatie BBS, kunt u zowel tijdens de bezwaarprocedure als tijdens de beroepsprocedure bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.
Houdt er wel rekening mee dat bij het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening u griffierechten moet betalen.

Rechtbank Midden-Nederland
Sector bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht