loonkostenvoordelen (LKV)

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Check recht op loonkostenvoordeel

Controleer of u als werkgever recht hebt op het loonkostenvoordeel.

Bereken hoogte van uw loonkostenvoordeel

Met de calculator kunt u als werkgever berekenen hoe hoog het LKV is.

Overgangsregeling voor lopende premiekortingen

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer komt een overgangsregeling. Op de website van het UWV staat hoe u in aanmerking komt voor deze overgangsregeling.

Loonkostensubsidie

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u een persoon met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Het gaat om personen van wie is vastgesteld dat zij wel kunnen werken, maar (nog) niet volledig inzetbaar zijn.

Werkt er een jongere vanaf 16 jaar in uw bedrijf die door een beperking niet het wettelijk minimumloon kan verdienen? Ook voor die werknemer kunt u loonkostensubsidie aanvragen.

De hoogte van de loonkostensubsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer op de bepaalde functie. Deze wordt vastgesteld door de loonwaardemeting.

aanvraagformulier Loonkostensubsidie (pdf, 60 KB)