Jaarstukken en begrotingen

Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het sociaal domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest (hierna: BBS). Binnen de BBS wordt alle taken betreft werk, inkomen en zorgadministratie voor deze gemeenten verzorgd. Deze taken zijn inclusief het werkgeverschap voor de sociale teams en enkele maatwerktaken zoals schuldhulpverlening voor de gemeente Soest.

Jaarlijks stelt BBS verschillende documenten op om inzicht te geven in de financiële situatie van het sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest. In deze documenten wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Programmabegroting

Elk jaar stelt BBS een begroting op. De begroting van BBS is in verschillende programma’s verdeeld. Deze programma’s gaan over verschillende onderwerpen, zoals participatie, werk en inkomen, sociale en lokale teams. Per programma wordt uitgelegd wat de BBS wilt bereiken, wat daarvoor in het komend jaar wordt gedaan (de activiteiten) en hoeveel geld daarmee gemoeid is.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (beleidsmatige en financiële verantwoording in programma’s en paragrafen) en de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten).